برنامه استراتژيك

شركت خطوط لوله نفت منطقه شمالشرق

 

عنوان                                                                                                  صفحه

 

      مقد مه ..............................................................................3

      معرفي..............................................................................3

      چشم ا ند ا ز شر كت...............................................................4

      بيا نيه ما مو ر يت شر كت..........................................................4

     اهداف كلان........................................................................4

     عوامل داخلي.......................................................................5

      عوامل خارجي ....................................................................6

          ما تريس ا رز يا بي عو ا مل داخلي (IFE)................................................7

          ما تر يس ا ر ز يا بي عو ا مل د ا خلي (IFE)...............................................8

      تد و ين ا ستر ا تژي................................................................9

          مد ل (SWOT).................................................................... 10                            

          ما تر يس د ا خلي و خا ر جي (IE).....................................................11

     

 

 

 

 

 

مقد مه

در دنياي ا مروزه با تو جه به گسترش روز ا فزو ن تغيير ا ت و به و جو د آ مد ن سيستم ا طلا عـا تي مختلف و پيشرفته سازما نها و شر كت ها جهت مو فقيت و پا سخگو يي به ا نتظا ر ا ت و نيا ز ها ي گو نا ن فردي و سا ز ما ني نيا زمند به تفكر را هبردي هستند و از سوي ديگر , دستيابي به اين سطوح بالاي بهره وري نيا ز مند بـه برنـا مه ريزي ا سترا تـژيك مي با شد , بنا بـرا ين مد يـرا ن بـا د ر ا يت و       مو فـق , تفكر ر ا هبـرد ي خو يش ر ا د ر چا ر چو ب بر نا مـه ر يزي استرا تـژيك جا مـه عـمل مي پو شا ند  لـذ ا شر كت خطو ط لو لـه نفت منطقه شما ل شرق  نيز با تو جه به نقش مهـم و تا ثير گذ ا ر د ر عر صه سو خت رسا ني ممـلـكت ا ير ا ن ا سلا مي و تحقق ا هد ا ف و ما مو ر يت , و چشم انداز خود  نيا زمند به بر نا مه ر يزي ا سترا تژ يك مي با شد بد ين منظو ردراين نو شتا ر تلا ش شده ا ست يك بر نا مـه ا سترا تـژيك منا سب برا ي ا ين شر كت  طرا حي و تدوين گردد.

 

معرفي شركت

فعاليت: شركت خطوط لوله نفت منطقه شمالشرق وظيفه سوخت رساني به حوزه شمالشرق كشور كه شامل 5 استان كشور (سمنان – گلستان – خراسان رضوي ، جنوبي وشمالي) مي شود، را بر عهده دارد كه اين وظيفه را با انتقال فرآورده هاي نفتي ( بنزين – نفت سفيد – نفت گاز – بنزين هواپيما ) بتوسط خط لوله از پالايشگاه تهران به پنج استان ذكر شده انجام مي دهد.

تا سيس: ا ين شركت با قد متي حد ود 50 سا ل كا ر عمليا ت ا نتقا ل فرآو رد ههاي نـفتي ر ا از پا لا يشگا ه تهرا ن با خط لو لـه اي بطو ل 850 كيلو متر ا نجا م مي د هد.

عضو يت : ا ين شر كت ز ير مجمو عه شركت خطو ط لـو لـه و مخا بـرا ت نفت ايران كه خو د  زيـر مجمو عـه و ز ارت نـفت ا ست مي با شد.

ما لكيت : شر كت ذ كر شد ه در ما لـكيت د و لت جمهو ر ي ا سلا مي ايران مي باشد

مكا ن: شر كت  فـو ق  هما نطو ركه ذ كر شد , محدود ي كا ريش در 5  ا ستا ن گسترده ا ست و  مركـز آ ن د ر شهر ستا ن شا هـرود ا ست.

آ د رس : شا هر و د – خيا با ن نـفت –  منطقه لو لـه و مخا بر ا ت شما ل شر ق

 

 

چشم ا ند ا ز :

با ا ميد و ا تكـا ء به خد ا و ند متعا ل , ا ين شر كت كه سهـم ز يـا د ي د ر سو خت ر سا ني  به كشو ر عـزيـز ما ن ا ير ا ن را د ارد. مد نظر دا رد كد طي 10 سا ل    آيند ه بهترين شركت در بين شر كت هاي ا نتقا ل د هند ه فرآو ر د ه هاي نـفتي د ر ا يران و كشو ر ها ي حـو ز ه خليج فا رس گردد.

 

بيا نيه ماموريت :

ا نتقا ل سر يع , مطمئن و ا يمن و بمو قع , سي ميليو ن لـيتر بـطور روز ا نه از    فرآو ر د ه ها ي نفتي د ر حو زه تحت پو شش خو د و همچنين ا فـزا يش سطح آموزش به كا ركنا ن و پيما نـكا ر ا ن و جلب ر ضا يت كا ر كنا ن خو د ر ا د ر نـظر دارد.

 

ا هداف كلان :

1- تلا ش د ر ر ا ستا ي تحقق ا هد ا ف و ا ستراتژي شركت

2- بر قر ري نظا م مد ير يت HSE ( سلا متي , ا يمني و محيط ز يست )

3-قـطع و ا بستگي به و ا ر د ا ت كا لا و قـطعا ت يد كي ا ز خا ر ج كشو ر

4- جلو گير ي كا مل ا ز آ لـو د گي محيط ز يست

5- حفظ سلا متي كا ر كنا ن و بر قراري مقررات بهداشت حرفه اي كاركنان

 

 

عوامل داخلي

نقاط قوت (strengths) :

1- برخورداري از امكانات و بودجه دولتي جهت انجام امور خود

2- وجود نيروهاي متخصص و با تجربه

3- نگرش مثبت مديريت شركت به مشاركت و نوآوري و تفويض اختيار

4- برخورداري از نيروهاي جوان و تحصيل كرده دانشگاهي

5- وجود ز مينه بروز خلا قيت و ا ستـفاده ا ز ا ستعد اد هـا ي نهـفته

6- برخو رداري ا ز بر گزا ري د ور هاي آ موزشي مناسب

7- ا ستفا د ه ا ز مد ير ا ن با درايت و لا يق متعهد در راس شر كت

8- و جو د تاسيسا ت در شهرهاي چند استان

 

نقاط ضعف (weakness) :

1- فقدان سا ختا ر سا ز ما ني متنا سب با ا هد ا ف و ما مو ر يت

2- و ابستگي به خا ر ج جهت تهيه قـطعا ت و لـو ا ز م يد كي

3- و جو د خطر ا ت با لـقو ه د ر محيط كا ر

4- و جو د ا ستر س و نگر ا ني د ر كا ر كنا ن بد ليل حسا سيت كا ر شا ن

5- عد م ا گا هي عمو مي ا ز فعا لـيت شر كت

6- بي تو جهي مدير ا ن ميا ني به حل مشكلا ت بطو ر ر يشه ا ي

7- عد م كسب د ر آ مد مستقل

8- فر سو د ه شد ن د ستگا هها و تجهيز ا ت

9- پر ا كند گي محد و د ه كا ري د ر چند ا ستا ن

 

 

 

عوامل خارجي

فرصت ها (opportunities) :

1- حما يت ها ي ما لي د و لت د ر گستر ش حو ز ه فعا لـيت

2- ا مكا ن ا ستفا د ه ا ز تكنو لـو ژ ي ها ي نو ين و پيشر فته

3- نيا ز مبر م مرد م به سو خت د ر حو ز ه فعا ليت خو د

4- ا مكا ن جذ ب نير و هـا ي جو ا ن و تحصيلكر د ه بيشتر

5- ا مكا ن ا ستفا د ه ا ز د و ر ه ها ي آ مو زشي د ر ا ير ا ن و خا ر ج

6- شر ا يط جغر ا فيا يي منا سب جهت فعا لـيت

7- و جو د مر قد مطهر ا ما م ر ضا ( ع) د ر حو زه فـعا ليت كا ري

8- بر خور داري ا ز حما يت خوب نير و هـا ي ا مد ا دي د ر زما ن بحر ا ن

9- شرايط استفا ده از سازمان هوانيروز

 

تهديدها (threats) :

1- جا يگز ين سو خت مصر في مثل گا ز                                 

2- خسا ر ت نا شي ا ز بلا يا ي طبيعي

3- ا فز ا يش ر و ز ا فزو ن مقر ر ا ت ز يست محيطي                 

4- ا حتما ل آ سيب ا ز طر ف نير و ها ي خر ا بكا ر به تا سيسا ت

5- محد و د يت بكا ر گير ي و جذ ب نيرو د ر شر كت د و لتي     

6- آ سيب ر سا ني ا ز محيط مثل آ ب و خا ك به خط لو له نفت

7- تحر يم بلحا ظ و ا رد كر د ن قطعا ت و تجهيز ا ت                  

8 _ خطر آ سيب ر سيد ن به خط لو له نفت

 


 

ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (IFE)

عوامل

ضريب اهميت

رتبه

نمره

نقاط قوت

1- برخورداري از امكانات و بودجه دولتي جهت انجام امور خود

2- وجود نيروهاي متخصص و با تجربه

3- نگرش مثبت مديريت شركت به مشاركت و نوآوري تفويض اختيار

4- برخورداري از نيروهاي جوان و تحصيل كرده دانشگاهي

5- وجود ز مينه بروز خلا قيت و ا ستـفاده ا ز ا ستعد اد هـا ي نهـفته

6- برخو رداري ا ز بر گزا ري د ور هاي آ موزشي مناسب

7- ا ستفا د ه ا ز مد ير ا ن با درايت و لا يق و متعهد در راس شر كت

 

15/0

15/0

03/0

02/0

03/0

04/0

07/0

 

3

4

2

1

2

4

3

 

45/0

60/0

06/0

02/0

06/0

16/0

21/0

نقاط ضعف

1- فقدان سا ختا ر سا ز ما ني متنا سب با ا هد ا ف و ما مو ر يت

2- وا  بستگي به خا ر ج جهت تهيه قـطعا ت و لـو ا ز م يد كي

3- و جو د خطر ا ت با لـقو ه د ر محيط كا ر

4- وجود استرس و نگراني در كاركنا ن بد ليل حسا سيت كارشا ن

5- عد م ا گا هي عمو مي ا ز فعا لـيت شر كت

6- بي تو جه مدير ا ن ميا ني به حل مشكلا ت بطو ر ر يشه ا ي

7- عد م كسب د ر آ مد مستقل

8- فر سو د ه شد ن د ستگا هها و تجهيز ا ت

9- پر ا كند گي محد و د ه كا ري  د ر چند ا ستا ن

 

05/0

15/0

06/0

04/0

02/0

03/0

03/0

09/0

02/0

 

 

2

2

4

1

4

3

1

4

2

 

10/0

30/0

24/0

04/0

08/0

09/0

03/0

32/0

04/0

 

1= Σ

 

80/2

 

ر تبه بند ي:

ضعف ا سا سي =1       ضعف كم = 2          قوت = 3          قو ت ز يا د = 4

ماتريس ارزيا بي عوامل خارجي (EFE)

عوامل

ضريب ا هميت

ر تبه

نمره

فرصت ها

1- حما يت ها ي ما لي د و لت د ر گستر ش حو ز ه فعا لـيت

2- ا مكا ن ا ستفا د ه ا ز تكنو لـو ژ ي ها ي نو ين و پيشر فته

3- نيا ز مبر م مرد م به سو خت د ر حو ز ه فعا ليت خو د

4- ا مكا ن جذ ب نير و هـا ي جو ا ن و تحصيلكر د ه بيشتر

5- ا مكا ن ا ستفا ده از دوره هاي آموزشي در ايران و خارج

6- شر ا يط جغر ا فيا يي منا سب جهت فعا لـيت

7- وجود مرقد مطهر امام رضا ( ع) درحوزه فـعا ليت كاري

8- برخورداري ازحمايت خوب نيروهـاي امدادي درزمان بحران

9- شرايط استفا ده از سازمان هوا نيروز

 

10/0

06/0

4/0

05/0

5/0

06/0

1/0

07/0

02/0

 

4

4

3

2

4

3

4

3

4

 

4/0

24/0

12/0

10/0

20/0

18/0

4/0

21/0

08/0

تهديد ها

1- جا يگز ين سو خت مصر في مثل گا ز                                 

2- خسا ر ت نا شي ا ز بلا يا ي طبيعي

3- ا فز ا يش ر و ز ا فزو ن مقر ر ا ت ز يست محيطي                  

4- ا حتما ل آ سيب ا ز طر ف نيروها ي خرابكار به تاسيسات

5- محد و د يت بكا ر گير ي و جذ ب نير و د ر شر كت د و لتي     

6- آ سيب ر سا ني ا ز محيط مثل آ ب و خا ك به خط لو له نفت

7- تحر يم بلحا ظ و ا رد كر د ن قطعا ت و تجهيز ا ت                  

8-  خطر آ سيب ر سيد ن به خط لو له نفت

 

07/0

05/0

03/0

04/0

20/0

03/0

03/0

08/0

 

3

3

3

3

3

3

2

3

 

21/0

15/0

09/0

12/0

06/0

09/0

06/0

24/0

 

1 = Σ

 

89/2

 

رتبه بند ي :

واكنش خيلي ضعيف =1  واكنش ضعيف = 2  وا كنش قد يمي = 3   واكنش خيلي قديمي = 4

تدوين استراتژي

مدل (SWOT)

ا ين ما تـريس يكي از ا بزارهاي مهـمي ا ست كه بو سيله مقا يسه اطلاعات مي توان چهار ا سترا تژي زير ر ا بو سيله آ ن تهيه كرد :

استراتژي (SO) : در اجراي ا ين نوع استرا تژي شركت تلا ش مي كند با استفاده از نـقـا ط قو ت د ا خلي ا ز فرصـتها ي خا ر جي  بهره برداري نما يد.

استراتژي (WO) : شر كت بـا ا ستفـا د ه ا ز فرصتها ي مو جو د د ر خا ر ج ا ز محيط مي كو شد نقا ط ضعـف خو د ر ا  حتي ا لامكا ن  بر طر ف نما يد.

استراتژي (ST) : با ا ستفا د ه ا ز نقا ط قو ت شر كت مي تو ا ند ا ثر ا ت نا شي ا ز تهد يد ها ي مو جو د د ر خا رج  ا ز محيط ر ا كا هش داد ه و يا از بين ببرد.

استراتژي (WT) : هد ف ا ز ا ين ا ستر ا تـژي به حد ا قل ر سا ند ن نـقا ط ضعـف داخلي و پر هيز از تهديد ها ي خارجي مي با شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقاط قوت (S)

نقاط ضعف (W)

 

 

 

فرصتها (O)

ا ستراتژيهاي (SO)

 

    استراتژي ( S1 O2S2O1   )                

    استراتژي (S3O4S4O2  )                

    استراتژي ( S7O1O2 )                   

   استراتژي(    S8O3         )

استراتژيهاي (WO)

 

    استراتژي (   O1W1W5  )         

    استراتژي (    O1O8W3  )     

    استراتژي (  O2W8O5    )

    استراتژي O9W9O6)  )                    

 

 

 

تهديدها ( T )

استراتژيهاي (ST)

 

    استراتژي (      T2S1S7       )

    استراتژي (  T8S1S7        )

    استراتژي   (   T4S1         )

   استراتژي(T3S3S1)

استراتژيهاي (WT)

 

    استراتژي (          W2T7     )

    استراتژي (    W8T7          )

    استراتژي (     W9T6T2      )

    استراتژي (  W5T8          )

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

ماتريس داخلي و خارجي (IE)

1                                           2                                                   3                                  4

 

 

 

 

رشد وتوسعه

 

 

 

 

 

 

 

EFE

4

 

 

 

 

حفظ وضع موجود

3

 

كاهش – رها سازي- انحلال

 

 

 

 

2

 

1

ماتريس داخلي و خارجي (IFE)

 

با تو جه به ا ينكه نمر ه نها يي نقا ط قو ت و ضعف بر ا بر 80/2 و نمر ه نها يي فر صتها و تهد يد ا ت معا د ل 89/2 ا ست , لذ ا مو قعيت ا سترا تژيك شر كت خطو ط لو له شمال شر ق در خانه پنجم قر ار دارد . اين مو قعيت استراتژ يك حفظ وضع موجود براي سازمان مي باشد.

 

 تاريخ : شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۹ | 16:5 | نویسنده : مهراب قبادی |